Empty Legs

May 9-11 Aspen New York Falcon 900
May 13 Allentown, PA Sarasota, FL Learjet 45XR
May 13-26 New York Aspen Falcon 900
May 24-27 Chicago Scottsdale Learjet 40
May 31 Cleveland Sarasota Beechjet 400A
June 2-7 Honolulu Van Nuys Heavy Jet
June 30 Fort Lauderdale Bedford, MA Falcon 50